Compositions:

Mahanarayana Thailam
Deodar Oil
Nilagiri Thailam
Gandhapura Thailam
Tarpain Thailam
Masha Thailam
Karpoor
Vatanashak Thailam
Packing Size: 50ml