Compositions:

Montelukast Sodium & Levocetirizine Hydrochloride Syrup
Strength: Montelukast Sodium IP equivalent to Montelukast 4mg & Levocetirizine Hydrochloride IP 2.5mg
Packing Size: Bottle of 60 ml