Compositions:

Montelukast Sodium & Levocetirizine Hydrochloride Tabs
Strength: Montelukast Sodium IP equivalent to Montelukast 10mg & Levocetirizine Hydrochloride IP 5mg
Packing Size: 10 Units